Homeเกี่ยวกับวารสาร

เกี่ยวกับเรา

นโยบาย
1. สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์แก่สังคมทั่วไป
3. เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เจ้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2556 14:39

Go to top