Homeข่าว-กิจกรรมการส่งบทความ

การส่งบทความ

กรอกข้อมูลที่มี (*) ให้ครบทุกช่อง และทำการแนบไฟล์ ในหัวข้อ ส่งไฟล์บทความ

submit01

เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบ แล้วควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูล โดยการคลิกปุ่ม ส่งบทความ

submit02

จะพบหน้าจอของระบบ แจ้งการส่งเสร็จสมบูรณ์ คลิก Continue อันเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งบทความ 

อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, 22 ธันวาคม 2556 15:51

Go to top