Homeข่าว-กิจกรรมแจ้งการเปลี่ยนแปลงหน้าปกวารสารวิชาการ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหน้าปกวารสารวิชาการ

การเผยแพร่วารสารจะมี ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ซึ่งจะมีหน้าปกวารสารไม่ซ้ำกัน ทางคณะผู้จัดทำขอเปลี่ยนแปลงโดยในแต่ละปี จะใช้หน้าปกเดียวกัน ให้ท่านสังเกตุสันของวารสารและหน้าปกของวารสาร ดังนี้

Untitled-1 2014-01-15-13.34
ดาวโหลด วารสารวิชาการ เล่มพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 หน่้าปกวารสารแบบใหม่ มีหน้าปกเดียวกันต่างกันตรงสีสันปก

อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 02 ธันวาคม 2559 10:02

Go to top